นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสอนเพื่อการสร้างผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

เข้าร่วมงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสอนเพื่อการสร้างผู้เรียนในยุค Thailand 4.0” จัดสัมมนาโดยบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)