บรรยาย How to be Designer พร้อม Workshop ในการศึกษาปัญหาพิเศษ

บรรยาย How to be Designer พร้อม Workshop ในการศึกษาปัญหาพิเศษ/กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น