ประกาศผลการเรียน

เลขที่
รหัส
ชื่อ
สถานะ
รวม
เกรด
1 61284713 นันทิกานต์ มูลสุข ปกติ 60 2
2 61284714 อรวรรณ ไกรทอง ปกติ 61 2
3 61285145 ณพวิทย์ สุขประเสริฐ ปกติ 62 2
4 61285212 กมลนิตย์ เทศนา ปกติ 66 2.5
5 61285424 กฤษณะ เอี่ยมมั่น ปกติ 62 2
6 61286817 วิยะดา แก้วรักษ์ ปกติ 68 2.5
7 61288576 มณฑาทิพย์ ยิ่งยงค์ ปกติ 70 3
8 61288680 อรอนงค์ รอดทุกข์ ปกติ 61 2
9 61288792 ยศธร สมุทรโคจร ปกติ 71 3
10 61288814 สยาม บุญช่วย ปกติ 54 มส
11 61288881 เพลงพิณ แป้นขำ ปกติ 0 ขร
12 61286992 อภิชญา เพชรพราย ปกติ 0 ขร