ประกาศผลสอบเว็บไซต์

วิชาระบบฐานข้อมูล อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก
เลขที่
รหัส
ชื่อ
สถานะ
จำนวน
คาบ
ร้อยละ%
เวลา
(10)
พร้อม
(5)
พฤติ
(5)
รวม
เกรด
1 61284713 นันทิกานต์ มูลสุข ปกติ 66 92 9 4 5 60 2
2 61284714 อรวรรณ ไกรทอง ปกติ 66 92 9 4 5 61 2
3 61285145 ณพวิทย์ สุขประเสริฐ ปกติ 72 100 10 4 5 62 2
4 61285212 กมลนิตย์ เทศนา ปกติ 72 100 10 4 5 66 2.5
5 61285424 กฤษณะ เอี่ยมมั่น ปกติ 66 92 9 4 5 62 2
6 61286817 วิยะดา แก้วรักษ์ ปกติ 66 92 9 4 5 68 2.5
7 61288576 มณฑาทิพย์ ยิ่งยงค์ ปกติ 72 100 10 5 5 70 3
8 61288680 อรอนงค์ รอดทุกข์ ปกติ 66 92 9 4 4 61 2
9 61288792 ยศธร สมุทรโคจร ปกติ 72 100 10 5 5 71 3
10 61288814 สยาม บุญช่วย ปกติ 60 83 8 4 5 54 มส
11 61288881 เพลงพิณ แป้นขำ ปกติ 0 0 0 0 ขร
12 61286992 อภิชญา เพชรพราย ปกติ 0 0 0 0 ขร

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก