เทคนิคการนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเชิงทฤษฎีและเทคนิควิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การนำเสนอด้วยสื่อดิจิทัล การผลิตสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อประสมที่สัมฤทธิผลต่อผู้รับสารในรูปแบบต่างๆ ความหมายความสาคัญ และความจำเป็นในการนำเสนอ ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอ ยุทธศาสตร์ของการนำเสนอ โครงสร้างและรูปแบบของการนำเสนอ การฝึกการเขียนรายงาน การเขียนโครงการการนำ เสนอด้วยวาจาเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลการวิเคราะห์และการประเมินผล การนาเสนอ 

ลำดับ

หัวข้อการสอน

วิธีการสอน

เอกสารประกอบ

1 แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีด้านสื่อใหม่ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
2 พื้นฐานการนำเสนอด้วยสื่อดิจิทัล บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
3 การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการนำเสนอ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
4 การเขียนเพื่อการนำเสนอ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
5 รูปแบบของการนำเสนอ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
6 เทคนิคการนำเสนอ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
7 สื่อโฆษณากับงานนำเสนอ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
8 ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับการตลาด บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
9 การสร้างสรรค์การจัดงาน บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
10 ปัญหาพิเศษของการนำเสนอ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

 

วิชาเทคนิคการนำเสนอ อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก