เกี่ยวกับฉัน

 

นายธันญ์ชกร กัปโก

 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

การศึกษา

 • วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คอบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • Cert.Graphic Design Certification Program, Management Development Institute of Singapore
 • Cert. Web Developer Internship Program, Syntema i Arbra, Sweden

ความเชี่ยวชาญ

Digital Media, Digital Transformation, E-Commerce, Business Analytics, Data Analytics, Machine Learning, Digital Content, User Interface/User Experience, Process Management, E-Learning,Enterprise Architecture,Industry 4.0/Internet of Things, System Analysis and Design

ประสบการณ์การทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
 • หัวหน้าศูนย์สยามดีไซน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร Digital Transformation for Education
 • หัวหน้าโครงการ Building Tomorrow Education
 • คณะกรรมการออกแบบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการตรวจประเมินข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 • คณะกรรมการออกแบบและจัดทำข้อมอบมาตรฐานวิชาชีพ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ UX/UI Design บริษัท ซิน เมรา เม่ จำกัด
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท ดิไอเดีย รูม จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้าน Business Analytics/E-Commerce/Digital Marketing ให้กับบริษัทชั้นนำ

ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม

 • The Seven Habits of Highly Affective Teachers - Educational Leadership
 • Wordcamp Conference 2018
 • Digital Marketing Certification Program
 • Microsoft Certified Professional Developer (Web Developer) Awarded by: Microsoft Research Asia of China
 • Microsoft Innovation Teacher Awarded by: Microsoft Corporation, Singapore
 • Oracle Excellence Academic Workshop 2018 : Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developer
 • Design Thinking by Asian Leadership Academy
 • Information Technology Audit and Control Workshop
 • Database Programming and Administration Workshop
 • Information Technology Service Standard Workshop

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • การศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลการจองหลักสูตรระยะสั้น สำหรับสถานศึกษา
 • ห้องเรียนกลับด้านสู่การเปลี่ยนผ่านผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น Edmodo สำหรับรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อค้นหาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อวัดขนาด คำนวณพื้นที่หน้าตัด และวิเคราะห์คุณภาพเนื้อหมู
 • การศึกษาและสร้างสรรค์ภาพยนต์สั้น อาชีวเอกชน สร้างคนสร้างชาติ เรื่อง Change
 • การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ส และการซื้อขายสินค้าออนไลน์ Shopee Module

เกียรติประวัติและความภูมิใจ

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • บุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2558 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยรับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • เข็มกลัดประทาน บุคลากรผู้ประกอบคุณประโยชน์ มีจิตอาสา บริการสังคม
 • รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ถ้วยพระพิฆเณศวร  สาขา สถานศึกษาผู้ผลิตสื่อและสารดีสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
 • ทุนพัฒนา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อค้นหาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ทุนพัฒนา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อวัดขนาด คำนวณพื้นที่หน้าตัด และวิเคราะห์คุณภาพเนื้อหมู กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • นำนักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะระดับประเทศ Microtsoft Office Specialist ครั้งที่ 5 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันที่เมืองลาสเวกัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • นำนักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะระดับประเทศ Smart Digital Media Award และได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • นำนักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดี สร้างสรรค์สังคม และได้รับถ้วยรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรี และรับมอบรางวัลโดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • นำนักศึกษา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการศึกษาต่ออาชีวศึกษา หัวข้ออาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ