Inverting your class Teaching Techniques

Inverting your class Teaching Techniques บรรยายพิเศษ/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนครู จังหวัดพะเยา มุ่งห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

Road Show

Road Show บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 4 Great Career Fields for the Future สยามเทคเราสร้างคนสู่โลกอนาคต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

1 2