ประกาศผลการเรียน

เลขที่ รหัส ชื่อ สถานะ รวม เกรด 1 61284713 นันทิกานต์ มูลสุข ปกติ 60 2 2 61284714 อรวรรณ ไกรทอง ปกติ 61 2 3 61285145 ณพวิทย์ สุขประเสริฐ ปกติ 62 2 4 61285212 กมลนิตย์ เทศนา ปกติ 66 2.5 5 61285424 กฤษณะ เอี่ยมมั่น ปกติ 62 2 6 61286817 วิยะดา แก้วรักษ์ ปกติ 68 2.5 7 61288576 มณฑาทิพย์ ยิ่งยงค์ ปกติ 70 3 […]

Inverting your class Teaching Techniques

Inverting your class Teaching Techniques บรรยายพิเศษ/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนครู จังหวัดพะเยา มุ่งห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

Road Show

Road Show บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 4 Great Career Fields for the Future สยามเทคเราสร้างคนสู่โลกอนาคต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม