การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คำอธิบายรายวิชา

ขอบเขตของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ เลือกวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งระบุและเขียนเอกสารความต้องการในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในระบบงานธุรกิจ และทำการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบระบบงาน   การติดต่อสื่อสาร การนำระบบงานไปใช้ และการจัดทำเอกสารทางเทคนิค รวมทั้งการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

ลำดับ

หัวข้อการสอน

วิธีการสอน

เอกสารประกอบ

1 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ  -ระบบสารสนเทศ

  -การจัดหาระบบสารสนเทศ

  -นักวิเคราะห์ระบบกับระบบสารสนเทศ

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  -วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

  -แบบจำลองกระบวนการพัฒนาระบบ

  -วิธีการในการพัฒนาระบบ (System Development Methodologies)

 -ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบระบบ

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
3 การค้นหาและเลือกสรรโครงการ  -ขั้นตอน การค้นหา และจำแนกเลือกโครงการที่เหมาะสม

  -แผนกลยุทธ์ขององค์กรและระบบสารสนเทศ

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
4 การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ  -ขั้นตอนในการเริ่มต้นและวางแผน

  -การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

5

การกำหนดความต้องการของระบบ

  -การกำหนดความต้องการและผู้ให้ข้อมูล

  -วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

6

แบบจำลองระบบ

  -ความสำคัญของแบบจำลอง

  -แบบจำลองเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

7

แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process Model)

-แผนภาพ สัญลักษณ์ในการเขียน DFD

  -แนวคิด และวิธีสร้าง DFD

-พจนานุกรมข้อมูล

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

8

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

-แผนภาพ สัญลักษณ์ในการเขียน ER Diagram

-องค์ประกอบของ ER Diagram

-แนวคิดและวิธีสร้าง ER Diagram

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
สอบกลางภาค

9

การออกแบบฟอร์ม รายงานและส่วนประสานงานกับผู้ใช้

  -กระบวนการออกแบบฟอร์มและรายงาน

  -การจัดรูปแบบและประเมินผล

  -การออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้งาน

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

10

การพัฒนาและติดตั้งระบบ

  -การเขียนโปรแกรม

  -การทดสอบโปรแกรม

  -การติดตั้งระบบ

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

11

การบำรุงรักษาระบบ

  -ประเภทของการบำรุงรักษา

  -เทคนิคและเครื่องมือในการบำรุงรักษา

บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก