การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

คำอธิบายรายวิชา

ขอบเขตของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ เลือกวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งระบุและเขียนเอกสารความต้องการในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในระบบงานธุรกิจ และทำการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบระบบงาน   การติดต่อสื่อสาร การนำระบบงานไปใช้ และการจัดทำเอกสารทางเทคนิค รวมทั้งการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

ลำดับ

หัวข้อการสอน

วิธีการสอน

เอกสารประกอบ

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์
2 หลักการกำหนดแนวคิดและวางแผนเพื่อการผลิต เว็บไซต์
3 ทฤษฎีสีและหลักการออกแบบ
4 การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา html 1
5 การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา html 2
6 การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา html 3
7 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver 1
8 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver 2
สอบกลางภาค
9 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshopและ Illustrator
10 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS 1
11 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS 2
12 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS 3
13 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS 4
14 นําเสนอเว็บไซต์
15 นําเสนอเว็บไซต์(ต่อ)
16 สรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ทดสอบหลังเรียน
สอบปลายภาค
(ตุลาคม 2561)

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก