ระบบฐานข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงแนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล และฝึกปฏิบัติการในห้องทดลอง

ลำดับ

หัวข้อการสอน

วิธีการสอน

เอกสารประกอบ

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Database System concepts) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
3 โมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล(E-R Model) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
4 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน(Normal Form) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
5 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
6 ภาษามาตราฐานสำหรับการนิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล(SQL) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
7 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล(Database Management Application) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
8 กระบวนการสอบถามข้อมูล(Query Processing) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
9 โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ(Physical Data Management) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
10 ความคงสภาพของข้อมูล(Data Integrity) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
11 เรื่องการฟื้นสภาพและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน(Recovery and Concurrency Control) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
12 เรื่องความปลอดภัยของฐานข้อมูล(Database Security) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
13 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย(Distributed Database System) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
14 ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab
15 คลังข้อมูล(Data Warehouse) บรรยาย/ถามตอบ เอกสารประกอบการสอน Slide Lab

 

วิชาระบบฐานข้อมูล อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก