ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา

ขอบเขตของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ เลือกวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งระบุและเขียนเอกสารความต้องการในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในระบบงานธุรกิจ และทำการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบระบบงาน   การติดต่อสื่อสาร การนำระบบงานไปใช้ และการจัดทำเอกสารทางเทคนิค รวมทั้งการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

ลำดับ

หัวข้อการสอน

วิธีการสอน

เอกสารประกอบ

1 รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม (Performance Analysis)
3 อาร์เรย์ (Array)
4 ลิงค์ลิสต์ (Link-list)

5

สแตก (Stack)

6

คิว (Queue)

7

ทรี (Tree)

8

แฮช (Hash)
9 ไทร์ (Tries)

10

ลำดถับความสำคัญของคิวและฮีพ (Priority Queue and Heap)

11

การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล

12

กราฟ (Graph)

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  อาจารย์ ธันญ์ชกร กัปโก